Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A látványtervező működésével, megrendeléssel, és a szállítás folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.femtoll.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

www.femtoll.hu

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Laurus 2000 Kft.

A szolgáltató székhelye: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 112.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@femtoll.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-710682

Adószáma: 12932621-2-42

Telefonszáma: 06-1-220-5488

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: EV2 Internet Kft, 1149 Budapest, Róna u. 120-122. info@ensim.hu

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a www.femtoll.hu weboldalon.

2.2.       A jelen ÁSZF 2018.  augusztus hó 08. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.       Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a látványtervező program által ajánlatkérés küldésére. C2]

2.4.       Szolgáltató fenntart magának minden jogot a  weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 1. Regisztráció/vásárlás/ajánlat kérés

3.1.        Felhasználó a weboldalon történő ajánlatkéréssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres árajánlat kérés elküldésével a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.2.        Felhasználó az ajánlatkérés során köteles a saját, valós adatait megadni. Az ajánlatkérés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.        A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1.        A megjelenített és az ajánlatkérésben szereplő termékek kizárólag az ajánlatkérésre adott írásos megrendelés visszaigazolásával rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, valamint az egyedi csomagolás díját.  Az árakra vonatkozóan a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett információk érvényesek.

4.2.        A látványtervezőben Szolgáltató feltünteti a termék nevét, a termékekről fotót jelenít meg. A megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3.        Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a látványtervező felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.4.        Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. Ajánlatkérés menete

5.1.        A felhasználó a látványtervező kitöltésével és elküldésével elindítja ajánlatkérését a kiválasztott termékre.

5.9.        Felhasználó e-mail-ben az ajánlatkérés elküldését követően visszaigazolást kap a szállítási határidő, fizetési mód és végleges ár megjelölésével. Felhasználó a visszaigazolást e-mail-ben elfogadja, ezzel

hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. A visszaigazolás és annak elfogadása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 1. Az ajánlatkérések feldolgozása és teljesítés

6.1.        Az ajánlatkérések feldolgozása munkaidőben történik, azok leadására munkaidőn kívül is van lehetőség. Szolgáltató  minden esetben elektronikus úton visszaigazolást küld az ajánlatkérésre, mely tartalmazza a fizetési módot, szállítási határidőt és a végleges árat.

6.2.        Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 1. Elállás joga

7.1.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.2.        A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.3.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 1. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

8.1.        Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával

Felhasználó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1.        A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.2.        A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. Vegyes Rendelkezések

10.1.     Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.     Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.     Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.     Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. Szerzői jogok

11.1.     Miután a femtoll.hu, mint weboldal és a látványtervező program szerzői jogi műnek minősül, tilos azok bármely részletének másolása (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató, valamint a látványtervező program készítőjének írásos hozzájárulása nélkül.

11.2.     A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

11.3.     Tilos a femtoll.hu weboldal és a látványtervező program tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a femtoll.hu weboldal és a látványtervező program bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.4.     A femtoll.hu név és a látványtervező program szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató és a látványtervező program készítőjének írásos hozzájárulásával lehetséges.

 1. Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató elérhető: www.femtoll.hu oldalon.